odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Rekompensata kosztów pośrednich w reformie ETS,
aktualne stanowisko KE

Pomimo intensywnego lobbingu energochłonnych branż europejskiego przemysłu, propozycja Komisji Europejskiej nie zawiera wiążącego systemu rekompensat kosztów pośrednich dla całej UE.

Dokument stwierdza tylko, że państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować (...) (should partially compensate (...)).

Jak wynika z oceny skutków reformy ETS, Komisja Europejska wydaje się sceptyczna jeśli chodzi o rekompensaty kosztów pośrednich ze względu na ryzyko nadmiernych rekompensat. Przemysł energochłonny, poprzez swoje branżowe organizacje, będzie najprawdopodobniej wpływał na Parlament Europejski i kraje członkowskie, aby wprowadzić zmiany w propozycji KE.

Państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować, zgodnie z zasadami pomocy państwa , niektóre instalacje w sektorach lub podsektorach, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych przeniesionych na ceny energii elektrycznej

Komisja Europejska.

Takie stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Systemu Rekompensat Kosztów Pośrednich jest w interesie państw, które ten system już wprowadziły, i tych, których krajowa generacja charakteryzuje się niskim współczynnikiem emisyjności. Koszty emisji pośrednich – koszt CO2 w cenie energii elektrycznej czarnej, w sposób istotny zaburzają warunki konkurowania pomiędzy producentami w różnych krajach UE, i mogą być przyczyną zjawiska, które nazywany Wewnętrzne Carbon Leakage, czyli migracji producentów energochłonnych z krajów UE, gdzie koszty energii są wysokie, do krajów, gdzie są one niskie. Jeśli Polska chce temu zjawisku zapobiec, musi wprowadzić System Rekompensat Kosztów Pośrednich finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach.

Stanowisko FOEEiG