odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dziale Dokumenty zamieszczono stanowiska FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie:

  • ograniczeń w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE S.A. w sierpniu 2015 r.,
  • redukcji obowiązków ciążących na przemysłowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych,
  • kierunków ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej,
  • modelu systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji,
  • niezbędnych rozwiązań w zakresie usług systemowych zapewniających aktywny udział odbiorców przemysłowych
  • koncepcji Rynku Mocy uwzględniającej oczekiwania odbiorców przemysłowych,
  • liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego.