FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

W dniu 16 października 2013 r. został powołany Zespół ds. usług systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm odbiorców przemysłowych.

Fundamentalne cele Zespołu dotyczą szczegółowej oceny potencjału, którym dysponują Odbiorcy Przemysłowi, w zakresie:

 1. świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP:
  • określenie liczby zainteresowanych podmiotów,
  • określenie realnego poziomu mocy możliwego do zaoferowania,
  • zdefiniowanie warunków, na jakich różne grupy odbiorców dysponujące różnymi wielkościami redukcji obiążenia lub różnymi czasami dostępności usług byłyby skłonne świadczyć usługę redukcji obciążenia na polecenie OSP;
 2. aktywnego udziału w rynku bilansującym:
  • określenie liczby podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w RB,
  • określenie realnego poziomu mocy możliwego do zaoferowania;
 3. obrony KSE poprzez redukcję zapotrzebowania w efekcie działania automatyki SCO:
  • określenie mocy pobieranej przez urządzenia nie wymagające ciągłości zasilania w przemyśle,
  • określenie możliwości zastosowania stopniowania nastaw automatyki SCO odłączającej grupy odbiorców o różnych wymaganiach co do pewności zasilania, stosownie do poziomu częstotliwości w KSE,
  • zdefiniowanie warunków, na jakich różne grupy odbiorców dysponujące różnymi wielkościami redukcji obciążenia byłyby skłonne zabudować w swoich rozdzielniach automatykę SCO i podjąć współpracę z OSP.