FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Efektywność energetyczna:
stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej).

Działania służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu obejmują promocję kogeneracji wysokosprawnej, system dobrowolnych umów, rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą (tzw. obszary działań proefektywnościowych według Ustawy o efektywności energetycznej):

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa lub remont budynków,
 • modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 • odzysk energii w procesach przemysłowych
 • ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii:
  • wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • ciepła użytkowego w kogeneracji - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.