FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Czym jestFOEEiG

FOEEiG jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 20 sierpnia 2007 r. a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

FOEEiG stanowi platformę:

 • dyskusji i uzgadniania stanowisk organizacji branżowych i różnych podmiotów gospodarczych w sprawach energii elektrycznej, ciepła, gazu, efektywności energetycznej oraz energetyki przemysłowej;
 • tworzenia jednolitych stanowisk jego członków w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną, gazem, ciepłem, efektywnością energetyczną i energetyką przemysłową.

Kluczowe obszary współpracy w ramach FOEEiG:

 1. kształtowanie zrównoważonej polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie:
  • polityki klimatycznej,
  • liberalizacji rynku energii,
  • podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu,
  • systemu wspierania rozwoju energii produkowanej w źródłach odnawialnych,
  • systemu wspierania rozwoju kogeneracji,
  • mechanizmów stymulujących energooszczędność;
 2. udział w tworzeniu i nowelizacji aktów prawnych, a w szczególności:
  • z zakresu prawa energetycznego,
  • z zakresu prawa gazowego,
  • z zakresu prawa technicznego, w tym normalizacji i certyfikacji,
  • z zakresu podatku akcyzowego,
  • dotyczących ochrony środowiska,
  • dotyczących budownictwa i mieszkalnictwa,
  • dotyczących efektywności energetycznej;
 3. tworzenie przejrzystych i korzystnych dla odbiorców energii procedur regulujących współpracę podmiotów na rynku energii elektrycznej i gazu, w szczególności poprzez:
  • udział przemysłowych odbiorców energii w tworzeniu modeli funkcjonowania rynków energii,
  • udział w postępowaniach taryfowych,
  • opiniowanie wszelkich regulaminów oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,
  • inicjowanie zmian w zasadach funkcjonowania przemysłowych przedsiębiorstw energetycznych;
 4. działanie na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej i poprawy efektywności energetycznej.